Regulamin
dpsolimpijska.bielsko.pl
Załącznik do Zarządzenia Nr ON-0151/4121/10/PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 października 2010r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
UL. OLIMPIJSKA 11 w BIELSKU-BIAŁEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Bielsku-Białej zwany dalej Domem, jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej działającej jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.
 2. Dom działa na podstawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Bielsku-Białej, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
 3. Dom wchodzi w skład systemu pomocy społecznej Miasta Bielska-Białej, w którym jednostką wiodącą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 4. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.
 5. Nadzór nad realizacją zadań i jakością usług zgodnie z obowiązującym standardem, sprawuje Województwa Śląskiego.

§2

 1. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.
 2. Dom dysponuje 48 miejscami.
 3. Dom obejmuje swoim zasięgiem działania Miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.
 4. Dom przyjmuje osoby spoza obszaru określonego w ust. 3.
 5. Dom ma siedzibę w Bielsku-Białej.


Rozdział II

Cele i zasady funkcjonowania Domu oraz zakres świadczonych usług

§3

Celem Domu jest świadczenie najwyższej jakości usług jego mieszkańców, uwzględniając stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności, jak również zapewnienie wolności intymności, godności, oraz poczucia bezpieczeństwa.

§4

 1. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
 2. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności zasadę poszanowania wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Domu: oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

§5

 1. Decyzje o skierowaniu do Domu i decyzje ustalające odpłatność za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwy dla osoby kierowanej do Domu.
 2. Decyzje o umieszczeniu w Domu wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, na podstawie upoważnienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

§6

 1. Osoba jest kierowana do Domu na czas nieokreślony, chyba że ona, jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny wystąpi z wnioskiem o pobyt w Domu na czas określony.
 2. Osoba skierowana do Domu na czas nieokreślony, meldowana jest na pobyt czasowy nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po tym okresie meldowana jest na pobyt stały.
 3. W szczególnych przypadkach, na prośbę mieszkańca lub opiekuna prawnego, mieszkaniec może wystąpić z prośbą o przedłużenie zameldowania na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy.

§7

Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady ustalania i pobierania opłaty za pobyt reguluje ustawa o pomocy społecznej.

§8

 1. Dyrektor Domu powołuje Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny (Zespół OT), składający się w szczególności z pracowników Domu, oraz wolontariuszy i innych osób spoza Domu. Do zadań Zespołu OT należy opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja.
 2. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany dalej „pracownikiem pierwszego kontaktu'', wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach Zespołu OT.

§9

Dom świadczy usługi poprzez:
 1. Zapewnienie potrzeb bytowych:
  a) miejsca zamieszkania,
  b) wyżywienia,
  c) odzieży i obuwia,
  d) utrzymania czystości;
 2. Zapewnienie potrzeb opiekuńczych, polegających na:
  a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  b) pielęgnacji,
  c) niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych;
 3. Umożliwienie i pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie stosownych przepisów.
 4. Zapewnienie potrzeb wspomagających, polegających na:
  a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  b) podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców,
  c) umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
  d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
  e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
  f) działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości,
  g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia prac szczególnie mających charakter terapeutyczny,
  h) zapewnieniu bezpiecznego przechowania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  i) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców, oraz dostępności do informacji o tych prawach,
  j) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.


Rozdział III

Organizacja Domu

§ 10

 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
 2. Dyrektor Domu działa jednoosobowo, w ramach udzielonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pełnomocnictwa.
 3. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.
 4. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba każdorazowo wyznaczona pisemnie przez Dyrektora Domu i posiadająca zakres i czas upoważnienia w aktach osobowych.
 5. Dyrektor kieruje i inicjuje kierunki działania, a także nadzoruje prace wszystkich komórek organizacyjnych.
 6. Dyrektor wydaje akt wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminowi instrukcji oraz ustala zakres obowiązków uprawnień i odpowiedzialności zatrudnionych pracowników.
 7. W ramach nadzoru Dyrektor prawuj kontrolę i egzekwuje realizację wniosków pokontrolnych w zakresie określonym przepisami prawa.
 8. W strukturze Domu funkcjonują następujące komórki organizacyjne i sekcje:
  a) Dział Finansowo-Księgowy FK
  b) Sekcja ds. administracyjno-gospodarczych i kadr KA
  c) Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny OT
  d) Sekcja kuchenna SK
 9. Organizację wewnętrzną Domu określa Schemat Organizacyjny Domu, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 11

A. Dział Finansowo-Księgowy
 1. Prace działu finansowo-księgowego organizuje i nadzoruje Główny Księgowy, który odpowiada przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy:
  a) prowadzenie spraw finansowo-księgowych,
  b) dokonywanie rozliczeń materiałowych i inwestycyjnych,
  c) dokonywanie rozliczeń finansowych,
  d) prowadzenie rachunkowości analitycznej i syntetycznej,
  e) sporządzanie list płac,
  f) terminowe rozliczanie budżetu Domu,
  g) sporządzanie sprawozdań finansowych,
  h) sporządzanie bilansu,
  i) sporządzanie rocznych planów finansowych,
  j) dbanie o należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów ks łęgowych oraz sprawozdań finansowych,
  k) nadzór nad prawidłową realizacją obowiązków samodzielnego referenta,
  I) nadzór nad prowadzeniem depozytów pensjonariuszy.
 3. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego w szczególności należy:
  a) dokonywanie wypłat na podstawie rachunków, faktur, list płatniczych, dowodów wewnętrznych i innych dowodów przewidzianych przepisami szczególnymi po uprzednim zatwierdzeniu przez Dyrektora i Głównego Księgowego,
  b) odpowiadanie za ilościowe przechowywanie i zabezpieczanie kasy, gotówki oraz przestrzegania zachowania pogotowia kasowego ustalonego w Zarządzeniu Dyrektora DPS,
  c) odpowiadanie za wypisywanie czeków gotówkowych oraz odprowadzanie dochodów budżetowych na rachunek bankowy, po uprzednim zatwierdzeniu przez Dyrektora i Głównego Księgowego,
  d) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
  e) prowadzenie magazynu żywienia, a w szczególności właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji magazynowej, przyjmowanie i przechowywanie artykułów spożywczych, dbanie o prawidłowy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i urządzeń magazynowych oraz przechowywanych w nich artykułów żywnościowych.

B. Sekcja ds. administracyjno-gospodarczych i kadr.
 1. Prace Sekcji ds. administracyjno-gospodarczych i kadr organizuje i nadzoruje Administrator, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Domu i odpowiada przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte działania.
 2. Do jego zadań należy całokształt spraw w zakresie administracyjno-gospodarczym, spraw związanych z prowadzeniem dokumentacji osobowej pracowników oraz nadzór nad pracą pralni.
 3. Do zadań Sekcji administracyjno-gospodarczej i kadr w szczególności należy:
  a) prowadzenie dokumentacji związanej ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
  b) kontrola pod względem merytorycznym zrealizowanych zamówień,
  c) prowadzenie spraw związanych z przyjęciem i zwalnianiem pracowników,
  d) sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów wynikających ze stosunku pracy,
  e) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i innych absencji pracowników,
  f) organizowanie wstępnych badań lekarskich nowoprzyjętych pracowników oraz okresowych i kontrolnych badań w obowiązujących terminach,
  g) prowadzenie rejestru pracowników przyjętych, zwolnionych i przebywających na urlopach wychowawczych,
  h) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
  i) prowadzenie rejestru wypisywanych delegacji służbowych i kontrola ich realizacji,
  j) prowadzenie akt osobowych pracowników,
  k) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia,
  I) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
  ł) prowadzenie dokumentacji dotyczącej remontów i awarii,
  m) przydzielanie odzieży ochronnej,
  n) organizowanie szkoleń BHP dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  o) współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie:
  1) informowania o wszelkich zmianach płacowych pracowników,
  2) sprawdzania pod względem merytorycznym list płac,
  p) nadzór nad pracą pralni w zakresie:
  1) wykonywania wszystkich czynności związanych z sortowaniem, praniem, suszeniem, maglowaniem i prasowaniem bielizny i odzieży,
  2) przestrzegania przepisów sanitarnych dotyczących dezynfekowania bielizny,
  r) realizacja zadań związanych z prawidłową pracą sekretariatu,
  s) dokonywanie zakupów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu,
  t) organizacja i realizacja przewozu mieszkańców oraz innych wyjazdów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu,
  u) wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
  w) rozliczanie kart drogowych,
  z) zabezpieczenie mienia Domu oraz gospodarka przedmiotami nietrwałymi i środkami  trwałymi,
  ż) prowadzenie innych spraw zleconych przez Dyrektora Domu w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych.

C. Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny.
 1. Prace Zespołu OT organizuje i nadzoruje Kierownik.
 2. Kierownikowi Zespołu OT podlegają: psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarki, opiekunki, pokojowi i masażysta.
 3. Pracownicy Zespołu OT wraz z innymi pracownikami Domu oraz osobami spoza Domu (np. wolontariusze, księża z Parafii), są pracownikami pierwszego kontaktu.
 4. Do zadań Zespołu OT należy całokształt spraw w zakresie działalności opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej na rzecz mieszkańców Domu, w szczególności:
  a) kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców,
  b) uczestnictwo w realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców,
  c) opracowywanie indywidualnych planów wsparcia dla mieszkańców przez pracowników pierwszego kontaktu,
  d) zaspakajanie potrzeb osobowych, zdrowotnych i bytowych mieszkańców,
  e) zapoznanie mieszkańca z jego uprawnieniami obowiązkami określonymi w Regulaminie Mieszkańców,
  f) przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu w celu uzyskania informacji dotyczących potrzeb, zachowań, postaw i nawyków, jako podstawy do indywidualnego planu wsparcia mieszkańca,
  g) uzyskanie od osób nowoprzybyłych i osób, u których mieszkaniec ostatnio przebywał wszelkich informacji dotyczących potrzeb, zachowań, postaw i nawyków oraz innych ważnych informacji związanych z jego osobą,
  h) zagwarantowanie mieszkańcom praw osobistych,
  i) zapewnienie wyposażenia w miejscu zamieszkania w niezbędne meble, sprzęty, pościel i bieliznę pościelową, oraz środki utrzymania higieny osobistej,
  j) zapewnienie odzieży, bielizny osobistej i obuwia dla tych, którzy z własnych środków uczynić tego nie mogą,
  k) zapewnienie wyżywienia, w tym dietetycznego, zgodnie ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,
  I) zapewnienie opieki lekarza rodzinnego,
  ł) zapewnienie stosownych, do indywidualnych potrzeb usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, w tym:
  1) karmienie,
  2) ubieranie,
  3) mycie i kąpiel osób,
  4) pranie i naprawianie bielizny osobistej i odzieży,
  m) umożliwienie dostępu do dóbr kultury i oświaty oraz rekreacji,
  n) zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu,
  o) organizowanie życia mieszkańców na terenie Domu z uwzględnieniem pełnych praw i obowiązków mieszkańców, określonych w Regulaminie Mieszkańców,
  p) zapobieganie izolacji i monotonii życia, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi rodzinnych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z osobami spoza Domu,
  r) utrzymywanie korespondencyjnego lub osobistego kontaktu z rodzinami mieszkańców Domu, w przypadku braku rodziny z innymi osobami utrzymującymi kontakt z mieszkańcem,
  s) utrzymanie stałego kontaktu z opiekunami prawnymi i kuratorami częściowo ubezwłasnowolnionych mieszkańców Domu,
  t) zapewnienie warunków do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu zgodnie z jego wyznaniem. Dom organizuje pogrzeb tylko dla zmarłych mieszkańców, nie posiadających rodziny lub opiekunów prawnych.

D. Sekcja kuchenna
 1. Nadzór nad pracą Sekcji kuchennej pełni szef kuchni, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Domu.
 2. Do jego obowiązków należy sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem wymogów dietetycznych dla pensjonariuszy. oraz nadzór nad całokształtem pracy kuchni,
 3. Szefowi kuchni podlegają' a) kucharze, b) pomoc kuchenna.
Do zadań Sekcji kuchennej należy:
 • a) prowadzenie właściwej gospodarki artykułami żywnościowymi,
 • b) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem w oparciu o odpowiednią recepturę i gramaturę,
 • c) dbałość o właściwy stan sanitarny pomieszczeń, urządzeń i sprzętu kuchennego.

§12

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu

1. W domu funkcjonuje Samorząd Mieszkańców, którego działania uzależnione są od stanu zdrowia mieszkańców i ich możliwości psychofizycznych.

2. Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców określa Regulamin Mieszkańców ustalony przez Dyrektora Domu w porozumieniu — jeśli jest to możliwe ze społecznością (samorządem) mieszkańców. Regulamin Mieszkańców jest wprowadzany Zarządzeniem Dyrektora Domu,
3. Dom zapewnia możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Szczegółowe regulacje w tej kwestii określa Regulamin Depozytów Mieszkańców wprowadzany Zarządzeniem Dyrektora Domu.

Rozdział IV

Mienie i Gospodarka Domu

§13

 1. Mienie Domu stanowią oddane w trwały zarząd, a także nabyte przez Dom, środki trwałe i pozostałe środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne, których stan i wartość określa bilans finansowy.
 2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 3. Podstawę gospodarki finansowej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy, opracowany na podstawie uchwały budżetowej przez Dyrektora Domu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
 4. Dokonywanie wydatków może być realizowane nie przekraczając planu dla danego działu, rozdziału, paragrafu i zadania.

§14

 1. Finansowanie działalności Domu następuje:
  a) ze środków własnych Miasta,
  b) z dotacji celowych z budżetu państwa,
  c) z innych źródeł.

§ 15

Przepisy końcowe
 1. Regulamin organizacyjny Domu wchodzi z życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
 2. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustanowienia.
 3. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy regulujące działalność jednostek budżetowych.